Image Alt

Regulamin

Regulamin ośrodka Zatoka Słońca

 1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Zatoka Słońca zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych i przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 2. Na terenie Ośrodka Zatoka Słońca obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 4. Na wniosek osoby wynajmującej domek/apartament może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 9:00 do 22:00.
 6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 PLN.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 9. Ośrodek Zatoka Słońca pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.
 10. Na terenie Ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.
 11. Ośrodek Zatoka Słońca nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.
 12. Osoba wynajmująca domek/apartament zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 13. Zarząd Ośrodka Zatoka Słońca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 14. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 15. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 16. W domkach/apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, smażenia ryb (zakaz smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 2000 zł) jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ.
 17. Kierownictwo Ośrodka Zatoka Słońca wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych poza sezonem wysokim, posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
 18. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel do wysokości kosztów usunięcia zniszczeń.
 19. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa Ośrodka Zatoka Słońca.
 21. Naszym gościom nie zapewniamy środków higienicznych oraz czystości. Goście we własnym zakresie zapewniają sobie dostępność ww.
 22. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w miejscu wyznaczonym i specjalnie przygotowanych dla Państwa grillach. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go.
 23. Na terenie domków zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 24. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 25. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz jeden kierunek jazdy.
 26. Opuszczanie ośrodka samochodem po godz. 22:00 prosimy o ustalanie z kierownictwem.
 27. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.
 28. Zabrania sie podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody właściciela.
 29. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka domków drewnianych.
 30. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.
 31. Reklamację można składać drogą e-mailową pod adresem info@zatokaslonca.pl Zatoka Słońca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30dni.

Dane rejestrowe : BDK SZANTER KONRAD

NIP : 851-246-50-83

71-220 Szczecin

Żyzna 44a/2

Podoba Ci się Zatoka Słońca?